ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

ขอความกรุณาผู้ใช้บริการ อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน

ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้

 1. “ทิปโก้ช้อป” (Tipco Shop) หมายความว่า ชื่อที่ใช้ในการให้บริการนี้ ภายใต้การบริหารจัดการในนามบริษัท บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ทิปโก้ รีเทล จำกัด
 2. “ทิปโก้ช้อป” (Tipco Shop) หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน และเพื่อใช้ส่งคำขอเรียกใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดในการขอใช้บริการสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้าตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะเวลาจำกัด โดยสามารถเข้าใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถใช้งานได้ในทำนองเดียวกัน
 3. “การให้บริการ” หมายความว่า การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์ สั่งซื้อสินค้า และขนส่งสินค้าตามวัตถุประสงค์การให้บริการ โดยมีคำขอเรียกใช้บริการในเว็บไซต์ tipcoshop.com รวมตลอดถึงการให้บริการโดยคนขับรถขนส่งสินค้า ที่อยู่ระหว่างการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยคิดอัตราการให้บริการเป็น 1 ครั้ง ต่อการให้บริการต่อ 1 ผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปในอีกชื่อหนึ่งว่า “ผู้ให้บริการ”
 4. “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการมีความประสงค์เรียกใช้บริการ โดยให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการในการขนส่งสินค้าที่ผู้ใช้บริการมีคำขอเรียกใช้บริการในนามของผู้ใช้บริการเอง ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะสั่งการในคำขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ของตนเองและ/ หรือประโยชน์นั้นเพื่อบุคคลอื่นก็ตาม
 5. “ขนส่งสินค้า” หมายความว่า ข้อตกลงในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้า ผู้ใช้บริการในการขนส่งสินค้า อาหาร และเครื่องดื่ม ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการในกระบวนการเพื่อจัดส่งสินค้าด้วย
 6. สินค้าจะถูกจัดส่ง หลังจากที่ลูกค้ายืนยันการชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ

หน้าที่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะสั่งซื้อสินค้า ในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีผู้รับมอบอำนาจ หรือมีตัวแทนของผู้ใช้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการทุกประการ หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับตามข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ กรุณางดใช้บริการ และออกจากระบบการให้บริการ หรือยกเลิกการลงทะเบียนข้อมูลในเว็บ www.tipcoshop.com ได้ทันที
 2. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะระบุข้อมูล รายละเอียดในการใช้บริการทั้งหมดในช่องข้อมูลที่ให้ระบุสำหรับการใช้บริการใน เว็บ www.tipcoshop.com ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ใช้บริการ
  2. ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับสินค้า
  3. หากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ ให้ระบุได้ที่หมายเหตุของโดยแบ่งเป็นหมายเหตุของสินค้า หรือหมายเหตุของที่อยู่ในการจัดส่ง
  • ในกรณีผู้ใช้บริการระบุให้มีการเรียกเก็บค่าใช้บริการที่ปลายทางของผู้รับสินค้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระเงินทั้งหมดแก่ผู้ขนส่งสินค้า

ความหมายที่ใช้ในการให้บริการนี้

 1. ในกรณีที่สินค้าที่สั่งซื้อได้รับความเสียหายระหว่างขนส่ง ผู้ให้บริการจะรีบแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างเร็วที่สุด เพื่อสอบถามขั้นตอน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการที่จะต้องดำเนินการตามข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการในกรณีที่วิธีการแก้ไขปัญหานั้นเกินกว่าความสามารถของผู้ให้บริการ หรือเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมด้วยเหตุและผล หรือเป็นกรณีที่ไม่เป็นการอันสมควรแก่กรณี
 2. กรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับแจ้งถึงการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งขั้นตอน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาภายในเวลาที่เหมาะสมอันพอสมควรแก่เหตุนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการที่จะต้องเป็นผู้เลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาตามความถูกต้องเหมาะสม และตามที่เห็นสมควรต่อไปได้ทันทีตามสถานการณ์ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอคำแนะนำจากผู้ใช้บริการ เช่น การส่งสินค้าให้แก่ผู้รับอีกครั้งหนึ่ง หรือส่งคืนให้ผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบในขั้นตอนดำเนินการทุกครั้ง
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากการดำเนินการตามหมวดนี้ข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเองทั้งหมด เว้นแต่การสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของคนขับรถ หรือการละเลยต่อการรีบเร่งแก้ปัญหานั้นของผู้ให้บริการ หรือกรณีต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันนั้น ความรับผิดนั้นจะเฉลี่ยมากน้อยตามส่วนที่ต่างฝ่ายต่างจะต้องรับผิดชอบแล้วแต่กรณี

ข้อยกเว้นในความรับผิดของผู้ให้บริการ

 1. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือเสียหายทุกประการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเลยหรือประมาทเลินเล่อดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ระบุข้อมูลการสั่งซื้อ เช่น ข้อมูลผู้สั่งซื้อ ข้อมูลที่อยู่ หรือข้อมูลบัตรเครดิตให้ชัดเจนตามที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้
  2. กรณีที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผิดพลาดด้วยตัวเอง
  • ความล่าช้าในการส่งสินค้า ที่เกิดจากบุคคลที่สาม หรือเหตุจากปัจจัยภายนอกอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ เช่นการตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐ

การเรียกร้องค่าเสียหาย

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องมีการดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่การขนส่งสินค้าเสร็จสิ้น หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 2. การเรียกร้องค่าเสียหาย สามารถเรียกร้องได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ผู้ใช้บริการต่อ 1 เที่ยวการขนส่ง โดยจะรวมเรียกว่า 1 เรื่อง หรือ 1 เคส และจะดำเนินการจ่ายค่าเสียหายหลังจากที่การพิจารณาแต่ละเรื่องได้สิ้นสุดลงแล้ว
 3. การพิจารณาความเสียหายเรื่องหนึ่ง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ผู้ให้บริการของสงวนสิทธิกรณีเกิดความล่าช้าขึ้นและกรณีมิได้แจ้งล่วงหน้าแก่ผู้ใช้บริการในเหตุปัจจัยภายนอกอันมิใช่ความผิดของผู้ให้บริการ
 4. ผู้ให้บริการจะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยวิธีการโอนเงินทางธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ หรือใช้ตามมูลค่าหรือหาทดแทนสินค้าที่เสียหาย ตามที่ผู้ให้บริการได้ประเมินตามมาตรฐาน

ขอบเขตการชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่โดยส่วนตัว หรือโดยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องในการเรียกร้องในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่เกิดขึ้นโดยมิใช่หน้าที่ของผู้ให้บริการ เช่น การชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายอื่นใด หรือการชำระภาษี ค่าอากร ค่าประกันภัยพิเศษ รวมถึงกรณีอื่นที่อาจเกิดมีค่าใช้จ่ายขึ้นได้ระยะเวลาใดไม่ว่าก่อนหรือหลังใช้บริการ

การขอคืนเงิน

 1. ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ เมื่อสินค้านั้นหมดระหว่างการดำเนินรายการ และไม่มีสินค้าใดๆ ภายในร้านทดแทนกันได้
 2. กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่จะสามารถหาสินค้าทดแทนได้

สำหรับการส่งใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

สำหรับการติดต่อ ติดตามหรือขนส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 095-2051832

การใช้งาน www.tipcoshop.com

 1. การมีคำเรียกขอใช้บริการหรือการใช้ประโยชน์ใดๆ ใน www.tipcoshop.com ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ทำการใดๆ เพื่อให้เกิดความเสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ หรือกรณีใดๆ ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของ www.tipcoshop.com
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือกระทำด้วยประการใดในข้อมูลที่ www.tipcoshop.com เพื่อกระทำการใด โดยทุจริต หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง สูญเสียรายได้ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะกระทำด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร การโฆษณา หรือในกรณีอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ในข้อมูลหรืออื่นๆ ของ www.tipcoshop.com ในกรณีที่ปราศจากข้อมูล พยานหลักฐาน หรือสิทธิที่ผู้ใช้บริการอาจจะกระทำได้โดยชอบ
 5. หากเกิดความเสียหายขึ้นอย่างใดๆ ในหมวดนี้ ผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าทางแพ่ง อาญา หรือตามบทบัญญัติกฎหมายใดๆ พร้อมใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่มีขึ้นได้ทั้งหมดทั้งสิ้น

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแจ้งล่วงหน้าถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดในข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลาผ่านทาง www.tipcoshop.com ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้บริการนี้ ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564

Quick Navigation
×
×

Cart